Algemene Voorwaarden – Makers Group International B.V.

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1. Op al onze aanbiedingen en de door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.2. Indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons,
schriftelijk of mondeling een opdracht aan ons verstrekt, komt de overeenkomst
tussen ons en opdrachtgever tot stand met de door ons aan de opdrachtgever te
zenden opdrachtbevestiging, en niet eerder.
1.3. In deze voorwaarden wordt met ‘wij’,’ons’, ‘onze’ bedoeld Makers Group International B.V.,
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht.
1.3. Deze algemene voorwaarden gelden voor Makers Group International B.V. en al haar
handelsnamen (onder andere Agile Sales Makers en Drukte Makers) zoals die bij de Kamer van
Koophandel zijn geregistreerd.

Artikel 2 PROJECTVOORSTELLEN

2.1 Onze projectvoorstellen zijn vrijblijvend. Wij zullen ons inspannen om in onze
projectvoorstellen een zo goed mogelijk beeld te geven van de uit te voeren
werkzaamheden. Onze projectvoorstellen zijn vier weken geldig vanaf de datum van
ons voorstel, tenzij daarin anders is vermeld. Zolang nog geen projectvoorstel tot
stand is gekomen, hebben wij het recht onze capaciteit elders in te zetten en het
projectvoorstel te wijzingen.
2.2 Onze projectvoorstellen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever
wordt verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de
opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

Artikel 3 PROJECT UITVOERING- EN DUUR

3.1 Wij zullen ons inspannen om overeenkomstig de afspraken, de werkzaamheden uit
te voeren en hetgeen daarmee wordt beoogd te realiseren. Onze verplichtingen
bestaan louter uit inspanning verbintenissen.
3.2 Het staat ons vrij bij de uitvoering van de overeenkomst die medewerkers en/of
hulppersonen in te schakelen, die wij daarvoor geschikt achten.
3.3 Aanvullende en/of gewijzigde werkzaamheden, anders dan vastgelegd in ons
projectvoorstel, zullen pas worden uitgevoerd indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd. Eventuele hiermee gepaard gaande extra kosten zullen door ons aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.
3.4 Indien opdrachtgever niet tevreden is over de door ons geleverde werkzaamheden
en het daaruit voortvloeiende resultaat, zal zij ons hierover terstond schriftelijk
berichten. Wij zullen in goed overleg opdrachtgever voorts een plan van aanpak
doen toekomen waarin de geuite bezwaren worden geadresseerd. Indien
opdrachtgever hiermee akkoord gaat, zullen wij dit plan van aanpak uitvoeren op
basis van dezelfde condities en ons afgesproken of op dat moment gehanteerde
dagtarief.

Artikel 4. HONORERING

4.1 Indien als honorarium een vaste prijs is overeengekomen, dan zal dat honorarium
tezamen met de voorschotten en overige kosten – voor zover niet in de vaste prijs
verdisconteerd – alsmede de BTW, in gelijke maandelijkse termijnen gedurende de
(beoogde) looptijd van het project in rekening worden gebracht. Deze termijnen
zullen achteraf worden gefactureerd en betaald.
4.2 Indien als honorarium geen vaste prijs is overeengekomen, wordt ons honorarium
berekend op basis van het tarief per dag of uur dat wij hanteren met betrekking tot
de ingezette personen en de bestede tijdseenheden. De aan ons verschuldigde
bedragen zullen maandelijks en achteraf worden gefactureerd.
4.3 Een honorarium geldt niet automatisch ook voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 BETALING

5.1 Betaling van al onze facturen dient plaats te vinden binnen 15 dagen na
factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
NL20 RABO 0306 9652 16 ten name van Makers Group International B.V. te Den Haag. Bij
overschrijding van deze termijn is aan ons een rente verschuldigd over het
uitstaande bedrag van 5% per maand. Telkens na afloop van een maand wordt het
bedrag waarover de rente word berekend, vermeerderd met de over die maand
verschuldigde rente.
5.2 Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke
en buitenrechtelijke kosten die wij maken in vermand met zijn/haar tekortkoming in
de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen. Deze buitenrechtelijke kosten
worden geacht ten minste gelijk te zijn aan 10% van het verschuldigde bedrag, met
een minimum van €250,00.

Artikel 6 VOORTIJDIGE BEEINDIGING

6.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van
een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand in
acht zal worden genomen. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering
op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van
beëindiging.
6.2 Wij hebben tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien opdrachtgever
tekort schiet in de nakoming van enige, op haar rustende verplichting (waaronder
haar betalingsverplichtingen), opdrachtgever surseance van betaling vraagt, een
faillissement verzoek wordt gedaan met betrekking tot de opdrachtgever of sprake
is van zodanige feiten en omstandigheden dat wij redelijkerwijs moeten vrezen dat
opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn/haar verplichtingen uit de
overeenkomst te voldoen.

Artikel 7. VERPLICHTINGEN EN OPDRACHTEN

7.1 De opdrachtgever is gehouden kosteloos volledig medewerking aan de uitvoering
van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is, ter
beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kosteloos een
werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de
medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd kostelijk
beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens die
voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
7.2 Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de
opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mede te werken aan de totstandkoming
van de overeenkomst met deze derde.

Artikel 8 ONZE VERPLICHTINGEN ALS OPDRACHTGEVER

8.1 Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen
werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding
omschreven eindresultaat te bereiken.
8.2 Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers zich zoveel mogelijk gedragen
overeenkomstig de werk- en huisregels van de opdrachtgever/ het bedrijf waar onze
medewerkers hun werkzaamheden verrichten, voor zover deze ons ter kennis zijn
gebracht.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of andere schade of kosten en
behoudens en voor zover deze schade of kosten opzettelijk is/zijn veroorzaakt door
ons, Makers Group International, zelve.
9.2 Wanneer Makers Group International derden inschakelt in het kader van de overeengekomen
werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens
opdrachtgever een eventuele grond voor aansprakelijkheid of beperking daarvan
van de zijde van ingeschakelde derde te accepteren.
9.3 Opdrachtgever zal Makers Group International vrijwaren tegen alle claims van derden die op
enige
wijze verband houden met enige overeenkomst tussen opdrachtgever en
Makers Group International en/of de (niet) uitvoering door Makers Group International van enige
werkzaamheden
ten behoeve van opdrachtgever
9.4 Elke vordering jegens Makers Group International vervalt door het enkele verloop van 12
maanden. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag waarop wij het
project hebben opgeleverd; of indien dat niet is gebeurd, de dag volgende op de dag
waarop wij de werkzaamheden hebben beëindigd.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Indien wij als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat zijn overeengekomen
werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de ons verder
toekomende rechten, de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten totdat
de overmacht opleverende feiten of omstandigheden hebben opgehouden te
bestaan.
10.2 Indien wij als gevolg van overmacht blijvend niet in staat zijn één of meerdere of
alle overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding of betaling van enig bedrag en onverminderd de
ons verder toekomende reden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk te beëindigen.
10.3 Van overmacht is sprake, indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming
van enige verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen, zoals
bijvoorbeeld stakingen, stagnatie bij toeleveranciers en fouten of vertragingen bij
ingeschakelde derden.
10.4 De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden het honorarium, de voorschotten en
de kosten verband houdende met de reeds verrichte werkzaamheden alsmede de
BTW aan ons te voldoen.

Artikel 11 GEHEIMHOUDING

11.1 Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen die niet tot het publieke domein
behoren welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht
vertrouwelijk te zijn en zullen enkel in overleg met de wederpartij aan derden
worden doorgegeven.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zowel
schriftelijk anders is overeengekomen. Wij blijven dus eigenaar van alle intellectuele
eigendomsrechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken,
processen, systemen en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en
welke worden verschaft of medegedeeld aan de opdrachtgever die terzake slechts
een niet overdraagbaar gebruiksrecht heeft.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Makers Group International en opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband hebbende met deze algemene
voorwaarden of de overeenkomst(en) tussen Makers Group International en opdrachtgever zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Artikel 14 TAAL
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in
het Engels. In geschillen met betrekking tot deze uitleg van deze algemene
voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.